839-51

'Prexie' Issue Perf. 10 Coils Complete

839

1 George Washington

840

1 Martha Washington

841

2 John Adams

842

3 Thomas Jefferson

843

4 James Madison

844

4 The White House

845

5 James Monroe

846

6 John Quincy Adams

847

10 John Tyler

848

1 George Washington

849

1 Martha Washington

850

2 John Adams

851

3 Thomas Jefferson